BRZO

Achtergrond BRZO

Middels een jaarlijkse geplande inspectie controleert het bevoegd gezag de naleving van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO), zo ook bij Koole.

 

De BRZO-inspecties duren een aantal dagen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf. Tijdens een inspectie wordt (een deel van) het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het bedrijf gecontroleerd. De inspectie bevat vaak ook een aantal thema’s die extra aandacht krijgen. Deze thema’s zijn vaak van te voren bedacht door het bevoegd gezag en worden bij andere BRZO bedrijven ook onderzocht.

 

Zo zijn de onderwerpen per jaar verschillend en wordt het gehele VBS in een aantal jaren volledig geïnspecteerd. De resultaten zijn op jaarbasis vaak moeilijk te vergelijken omdat de onderwerpen dus zeer verschillend kunnen zijn.

 

Het Bevoegd gezag bestaat meestal uit Inspectie SZW, Omgevingsdienst (in Rotterdam de DCMR), Brandweer (Veiligheidsregio) en RWS (Rijkswaterstaat). De inspectie wordt gezamenlijk uitgevoerd.

 

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

 

Op de laatste dag van de inspectie worden de resultaten van de inspectie aan het locatie management teruggekoppeld, zo weet het bedrijf direct welke zaken in orde waren en welke niet (close out meeting). Het gezamenlijk rapport wordt na enige tijd naar het bedrijf gestuurd.

BZRO Koole

Koole onderhoudt op al zijn locaties het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en voert ook interne audits uit om de werking van het VBS te controleren.

 

Koole ziet de BRZO inspectie als een goede extra kans om de veiligheid verder te verbeteren en om rampen en zware ongevallen te voorkomen. Vaak kunnen die verbeteringen snel worden gerealiseerd. Soms zelfs al tijdens de inspectie. Of er worden helemaal geen verbeterpunten gevonden. Zo nu en dan worden op onze grote en complexe terminals ook dingen aangetroffen die echt anders moeten. Die worden dan overtredingen genoemd totdat we maatregelen hebben genomen. Wij gaan daar direct mee aan de slag. De overheid handhaaft dat en controleert dan op een later moment of de verbetering goed is doorgevoerd, de zogenaamde nacontrole.

 

De samenvatting van deze rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op BRZO+.

Overzicht inspecties:

KTB (Botlek):

 

De BRZO inspectie op KTB was in juli 2020. Bevoegd gezag constateerde 18 overtredingen in de categorie 2 en 3. KTB is direct begonnen met correctie van de diverse overtredingen in nauw overleg met bevoegd gezag.

KTM (Minerals):

 

De BRZO inspectie was in februari 2020. Bevoegd gezag constateerde 0 overtredingen. KTM neemt actie op diverse genoemde verbeterpunten.

KTN (Nijmegen):

 

De BRZO inspectie was in juni 2020. Bevoegd gezag constateerde 0 overtredingen. KTN neemt actie op diverse genoemde verbeterpunten.

KTP (Pernis):

 

De BRZO inspectie was in juli 2020. Bevoegd gezag constateerde 0 overtredingen. KTP neemt actie op diverse genoemde verbeterpunten.